บริการให้คำปรึกษากฎหมายและดำเนินคดี
ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความของเราเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์และมีทักษะในการ
ให้บริการด้านกฎหมายครอบคลุมทั้งให้คำปรึกษากฎหมายและดำเนินคดี ต่างๆ เช่น: 

· ธุรกิจและการลงทุน
· ตัวแทนและผู้แทนจำหน่าย
· หุ้นส่วนและบริษัท
· กิจการร่วมค้า
· แฟรนไชส์
· ทรัพย์สินทางปัญญา
· การค้าระหว่างประเทศ
· การประกันภัย
· อสังหาริมทรัพย์
· การควบรวมและการซื้อกิจการ
 
· กฎหมายแรงงาน
· กฎหมายปกครอง
· กฎหมายอาญา
· กฎหมายสิ่งแวดล้อม
· กฎหมายครอบครัว
· กฎหมายการเข้าเมือง
· ภาษี
· ร่างสัญญาและการต่อรอง
· พินัยกรรม
 

บริการจดทะเบียนและขอใบอนุญาต

จดทะเบียน
บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หรือจัดตั้งองค์กรธุรกิจในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งแนะนำ
เกี่ยวกับการจัดตั้งและประกอบธุรกิจในประเทศไทย เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของ
รูปแบบธุรกิจประเภทต่างๆ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพราะ การตัดสินใจแรกเมื่อ
เริ่มสร้างธุรกิจนั้นคือการเลือกรูปแบบขององค์กรธุรกิจ 

 • บริษัทไทยหรือต่างชาติ
 • สำนักงานสาขา
 • สำนักงานผู้แทน
 • ตัวแทนจำหน่าย
 • กิจการร่วมค้า
 • ห้างหุ้นส่วน
 •  
 • ขอใบอนุญาต
 •  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 • ใบอนุญาตก่อตั้งโรงงานและประกอบกิจการโรงงาน
 • ใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร
 • การนำเข้าและส่งออก
 • เครื่องหมายการค้า
 • ขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริการเลขานุการบริษัท 
 บริการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท นักกฎหมายของเราสามารถร่างเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นในการจัดการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท  และภายใต้กฎหมายที่กำหนด  จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและบันทึกต่างๆ
 
ในกรณีบริษัทมหาชนจำกัด (PLC), โดยปกติแล้วเลขานุการจะถูกคาดหวังว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านกฎหมายในขั้นเชี่ยวชาญ ซึ่งหมายถึงเลขานุการบริษัทนั้นจะต้องถูกฝึกอบรมมาอย่างดีและมีความสามารถพอที่จะรับผิดชอบงานเหล่านี้ได้

บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความของเราเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในเรื่องทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในเรื่องการปกป้องและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาให้ดีที่สุดอย่างไร บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร ไปจนถึงการฟ้องร้องเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน 
 บริษัท ไทยโนตารีพับลิค จำกัด ให้บริการที่มีประสิทธิภาพในการขอรับใบอนุญาตทำงาน และวีซ่าประเภทต่างๆ ให้แก่ชาวต่างชาติที่ประสงค์เข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจ หรือทำงานกับบริษัทต่างๆ ในประเทศไทย  รวมทั้งต่อวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะอยู่ต่อในประเทศไทยตามกฎหมายคนเข้าเมือง